Lidmaatschap

De ledenadministratie beheert de gegevens van de leden. Dit alles ligt in de goede handen van Carina van den Hurk. E-mail: [email protected]

 
Lid worden?

Graag aanmelden via het aanmeldingsformulier

 
Wijzigingen 

Vriendelijk verzoek om wijzigingen van adres, telefoon en e-mailadres zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

 
Opzeggen lidmaatschap

Het 'lidmaatschap' van TV Eresloch geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap voor een komend verenigingsjaar dient schriftelijk voor 1 januari te geschieden. Bij opzegging van het lidmaatschap na deze datum wordt men geacht – volgens het bepaalde in het huishoudelijk reglement - het volgende verenigingsjaar nog lid te zijn met de daaraan verbonden financiële consequenties. Het aan- en afmelden als lid staat los van het aan- of afmelden voor competitie en/of training.

 
Introducé

Iedere introducé betaalt 5,- om mee te mogen spelen op ons park. Wij leden voelen ons verantwoordelijk om onze gasten daar op te wijzen. Iemand introduceren is toegestaan / mogelijk als de baanbezetting het toelaat. In de piekuren (maandag t/m vrijdag van 19-22u en zaterdag en zondag van 9-14u,) kan geen introducé worden meegenomen en in de daluren maximaal 1 introducé per lid.

Bij het afhangen in de KNLTB.club app wordt aangegeven of er een introducé meekomt. De afhanger kan daarbij meteen voor zijn/haar introducé betalen via Ideal.

 
Studentenlidmaatschap € 50,= (excl. afkoop bardienst à € 40,00)

Leden van TV Eresloch die Eersel verlaten in verband met studie kunnen toch bij Eresloch blijven tennissen. Men kan dan een studentenlidmaatschap aanvragen onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent tussen de 18 en 25 jaar en uitwonend;
  • Je ben lid van onze club (of geweest); Je blijft lid van de KNLTB;
  • Het adres blijft het adres van je ouder(s);
  • Je draait tenminste 1 bardienst van 4 uur.
 
Contributie

Aan de K.N.L.T.B. wordt een lidmaatschapsbedrag afgedragen.

Contributies en overige verschuldigde bedragen voor trainingen etc. worden geint middels automatische incasso en wordt na de Algemene Ledenvergadering in maart verzonden. Diegenen die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, gelieve zelf ervoor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen voor 1 april worden overgemaakt naar IBAN rekening nummer NL15 RABO 0113 5978 43 t.n.v. penningmeester Eresloch. Indien dit niet voor 1 april is gedaan, wordt 5€ toeslag in rekening gebracht.


De contributie moet vóór 1 april bij de penningmeester binnen zijn, anders kan niet zorggedragen worden voor uitreiking van de ledenpas voor l april.

Wanneer het lidmaatschap gedurende het seizoen ingaat, geldt: van januari t/m juni betaalt men l00% van de normale contributie, vanaf juli wordt 50% in rekening gebracht.