Algemene informatie

De ledenadministratie beheert de gegevens van de leden, verzorgt de ledenpas en de KNLTB kaartjes, en maakt ledenlijsten voor diverse commissies. Dit alles ligt in de goede handen van Carina van den Hurk. 

Adres:

ledenadministratie TVE

Mortel 6 5521 TP Eersel

tel: 0646548582

e-mail: ledenadministratie@eresloch.nl

Lid worden kan via het aanmeldingsformulier op onze website www.eresloch.nl.

Pasje kwijt Mocht je onverhoopt je pas kwijtraken, dan dien je dit te melden aan de ledenadministratie. Tegen betaling van € 5,-- voor KNLTB-kosten kun je een nieuwe pas aanvragen. (Vooraf te betalen).

Wijzigingen Vriendelijk verzoek om wijzigingen van adres, telefoon en e-mailadres zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap

Het 'lidmaatschap' van TV Eresloch geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap voor een komend verenigingsjaar dient schriftelijk voor 1 januari te geschieden. Bij opzegging van het lidmaatschap na deze datum wordt men geacht – volgens het bepaalde in het huishoudelijk reglement - het volgende verenigingsjaar nog lid te zijn met de daaraan verbonden financiële consequenties. Het bestuur kan hieraan, in uitzonderingsgevallen, dispensatie verlenen. In dat geval zal alleen een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Het aan- en afmelden als lid staat los van het aan- of afmelden voor competitie en/of training.

Introducé

Iedere introducé betaalt 5,- om mee te mogen spelen op ons park. Wij leden voelen ons verantwoordelijk om onze gasten daar op te wijzen. Iemand introduceren is toegestaan / mogelijk als de baanbezetting het toelaat. In de piekuren (maandag t/m vrijdag van 19-22u en zaterdag en zondag van 9-14u,) kan geen introducé worden meegenomen en in de daluren maximaal 1 introducé per lid.

Bij het afhangen in de KNLTB.club app wordt aangegeven of er een introducé meekomt. De afhanger krijgt daarna van TV Eresloch een tikkie of betaalt via de Payconiq app. Aan de hekken van de padelbanen en aan de voorkant van het clubhuis hangen intructies hoe te betalen via de Payconiq app.

Omdat we merken en horen dat niet alle mensen met introducés betalen, zal de club regelmatige wanbetalers benaderen met een telefoontje.

Studentenlidmaatschap € 50,= (excl. afkoop bardienst à €30,00)

Leden van TV Eresloch die Eersel verlaten in verband met studie kunnen toch bij Eresloch blijven tennissen. Men kan dan een studentenlidmaatschap aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • Je bent tussen de 18 en 25 jaar en uitwonend;
 • Je ben lid van onze club (of geweest); Je blijft lid van de KNLTB;
 • Het adres blijft het adres van je ouder(s);
 • Je draait tenminste 1 bardienst van 4 uur.

En verder

Aan de K.N.L.T.B. wordt een lidmaatschapsbedrag afgedragen.

Contributie overmaken op IBAN rekening nummer NL15 RABO 0113 5978 43.
De rekening voor de contributie wordt na de Algemene Ledenvergadering in maart verzonden. Ook kan men de ledenadministratie machtigen voor automatische afschrijving.
De contributie moet vóór 1 april bij de penningmeester binnen zijn, anders kan niet zorggedragen worden voor uitreiking van de ledenpas voor l april.

Met betrekking tot de contributie gelden de volgende regels:

 1. Het 'lidmaatschap' van TV Eresloch geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december wordt opgezegd.
  M.i.v. januari 2005 is door de Algemene Ledenvergadering besloten om de contributies en overige verschuldigde bedragen voor trainingen etc. te innen middels automatische incasso.
  Diegenen die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, gelieve zelf ervoor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen voor 1 april worden overgemaakt naar IBAN rekening nummer NL15 RABO 0113 5978 43 t.n.v. penningmeester Eresloch. Indien dit niet voor 1 april is gedaan, wordt 5€ toeslag voor het niet geven van automatische incasso in rekening gebracht.
 2. Opzegging lidmaatschap
  Opzegging van het lidmaatschap voor een komend verenigingsjaar dient schriftelijk voor 1 december te geschieden. Bij opzegging van het lidmaatschap na deze datum wordt men geacht – volgens het bepaalde in het huishoudelijk reglement – het volgende verenigingsjaar nog lid te zijn met de daaraan verbonden financiële consequenties. Het bestuur kan hieraan, in uitzonderingsgevallen, dispensatie verlenen. In dat geval zal alleen een bedrag van € 15,-- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Wanneer het lidmaatschap gedurende het seizoen ingaat, geldt het volgende: van april t/m september betaald men l00% van de normale contributie, vanaf oktober wordt 50 % in rekening gebracht.